غرفه سازی

پیرو مذاکرات انجام شده با شرکت راهکارهای توسعه تجارت پارسان، غرفه سازی فضای نمایشگاه بین المللی اِکفا به این شرکت واگذار شده است. در همین راستا، با احتسات تخفیف برای شرکت های حاضر در نمایشگاه، این شرکت به منظور انجام امور غرفه سازی معرفی می گردد.

مدل های غرفه سازی در شرکت پارسان (بر اساس قیمت)ارتباط با شرکت پارسان

تلفن تماس:
٠٢١٦٦٥٠٣٠١٩
٠٢١٦٦٥٥٣٨٢٨