جشنواره ملی مدیران برتر حوزه های داروسازی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی، جشنواره ملی مدیران برتر در هر یک از حوزه های داروسازی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی هم زمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی اکفا بر گزار خواهد شد. در این جشنواره، پس از انجام ممیزی و احراز صلاحیت مدیران با معیارهای تعیین شده، نشان ملی مدیر برتر به افراد منتخب مورد تایید شورای داوران اهدا خواهد شد.

شاخص های انتخاب مدیران برتر ایرانی، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و ارزشیابی است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

فرایند سنجش مدیر برتر، در کمیته داوران نمایشگاه بین المللی (اکفا) متشکل از کارگروه تدوین شاخص های منتخب در سازمان غذا و دارو، بررسی و در مراسم اختتامیه اعلام می گردد.