شورای ریاست نمایشگاه


دکتر رسول دیناروند دکتر مصطفی قانعی دکتر محمود بیگلر دکتر مصطفی کریمی