تیم اجرایی نمایشگاه


دبیر اجرایی نمایشگاه: مجید مسگرطهرانی
قائم مقام دبیر اجرایی: زینب مسگرطهرانی
معاون دبیر اجرایی: سید محسن سید خاموشی
مشاور دبیر اجرایی: هادی امیدوار
کمیته مالی : زهرا بختیاری
مدیر امور شرکت ها: مهدی زمانی
روابط عمومی: حمید میرلویی
امور داخلی: هاتف بی آزار
کمیته فناوری اطلاعات: محمد هادی یوسفی
کمیته خبرنگاری: زهرا کریمی
کمیته چاپ: امیر بهاری
کمیته ارتباطات: شیدا عاروان
کمیته اطلاع رسانی: سید مرتضی سیدخاموشی
کمیته ارزشیابی: فاطمه بغدادی
کمیته هماهنگی: معصومه سپهری